Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Matematyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  Wydział Matematyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  Wydział Matematyczno - Fizyczno - Techniczny
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Podlaska w Siedlcach
  Wydział Nauk Ścisłych
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Pomorska w Słupsku
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
  Instytut Matematyki i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  Instytut Pedagogiczny
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
  Instytut Matematyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
  Instytut Techniki i Matematyki
  Ocena: brak danych
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  Instytut Matematyczno-Przyrodniczy
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Białostocka
  Wydział Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Częstochowska
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Gdańska
  Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Łódzka
  Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
  Wydział Nauczycielski
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Matematyki i Fizyki Stosowanej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
  Wydział Matematyczno-Fizyczny
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
  Ocena: pozytywna
 • Politechnika Wrocławska
  Wydział Podstawowych Problemów Techniki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Matematyczno - Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
  Ocena: brak danych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Szczeciński
  Wydział Matematyczno - Fizyczny
  Ocena: warunkowa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Matematyki i Informatyki
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Zielonogórski
  Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium GENERALE SANDOMIRIENSE w Sandomierzu
  Wydział Przyrodniczo - Matematyczny
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku
  Ocena: warunkowa

O nas

Na początku było PWI...

Pomysł stworzenia portalu wiedzy informatycznej - Polskiej Wszechnicy Informatycznej - próba zgromadzenia pod jedną witryną najlepszych programów, materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez polskie ośrodki akademickie w procesie kształcenia na studiach wyższych na kierunku informatyka, narodził się w październiku 2007.

Geneza pierwszego polskiego portalu wiedzy informatycznej to suma dwóch projektów: „studia informatyczne na odległość” oraz „Polska Wszechnica Informatyczna”.

Głównymi celami projektu „Studia Informatyczne na Odległość” realizowanego przez Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Warszawską i Politechnikę Poznańską było opracowanie programów nauczania dla studiów I i II stopnia dla kierunku Informatyka, oraz przygotowanie elektronicznych materiałów dydaktycznych, w tym pakietów multimedialnych dla przeszło 60 przedmiotów przewidzianych programem studiów.

W ramach projektu „Polska Wszechnica Informatyczna”, realizowanego przy współpracy z Microsoft Polska, Cisco Polska oraz HP Polska zespół nauczycieli akademickich dokonał nagrań w formacie DVD wybranych wykładów z zakresu programu studiów dla kierunku Informatyka.

Wykonane w ramach wymienionych wyżej projektów materiały dydaktyczne zostały udostępnione w sieci szerokiemu gronu odbiorców, jako Otwarte Zasoby Edukacyjne w ramach portalu - Polska Wszechnica Informatyczna. Do współpracy w tworzeniu otwartego Portalu Wiedzy Informatycznej zostały zaproszone wszystkie polskie wydziały informatyki.

Patronat naukowy nad pracami projektu Polska Wszechnica Informatyczna objęło Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, którego jednym z głównych celów statutowych jest wspieranie wszelkich działań sprzyjających rozwojowi edukacji przez Internet. Polska Wszechnica Informatyczna - Portal Wiedzy Informatycznej, ma niewątpliwie szanse stać się platformą, która przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form edukacji w Polsce.

Ogromne zainteresowanie, z jakim materiały portalu PWI zostały przyjęte przez zainteresowaną tematyką informatyki młodzież, a także wykładowców uczelni i szkół średnich, skłoniło nas do kontynuacji podjętego dzieła pod szyldem Polska Wszechnica Akademicka tym razem dla wszystkich kierunków kształcenia.

Wszystkie wortale PWA zawierają informacje o wydziałach (linki do stron wydziałów), które prowadzą studia na wszystkich kierunkach ujętych w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prezentujemy także informacje o ocenach jakości kształcenia kierunków dokonanych przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz informacje o standardach kształcenia. Wortale dostarczają informacje o wydarzeniach, konferencjach, publikacjach, kołach naukowych i innych istotnych dla kształcenia na poziomie akademickim sprawach.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i opinie dotyczące struktury i treści zamieszczanych na portalu PWA.

Zespół Polskiej Wszechnicy Akademickiej

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/